Regulamin

Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z TheBlog.pl

1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa ogólne zasady korzystania z usług udostępnianych przez TheBlog.pl. Każdy Użytkownik z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Właścicielem theblog.pl jest Szymon Borowski oraz AB Studio-Projekt ab-studio.com.pl
2. Prawa autorskie
2.1 Prawa autorskie TheBlog.pl
3.1.1 Theblog.pl udostępnia Państwu koncesję bez prawa wyłączności na dostęp oraz użytkowanie poszczególnych treści serwisu wyłącznie w zakresie własnego, osobistego użytku. Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie zawartych na witrynie treści do celów komercyjnych jest w całości lub w częściach zabronione. Korzystanie z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów.
3.1.2 Kopiowanie, wprowadzanie zmian oraz przesyłanie danych zawartych w serwisie Theblog.pl i wszelkich prezentowanych w nim treści, w całości lub w częściach, na inne witryny internetowe, nośniki mediów (pamięci zewnętrzne, dyski CD/DVD), wymagają uprzedniej, pisemnej zgody właściciela TheBlog.pl oraz uiszczenia opłaty za użytkowanie.
3.2 Prawo autorskie użytkowników
Prawa autorskie dotyczące przesyłanych chronionych prawem autorskim treści pozostają u ich twórcy. TheBlog uzyskuje poprzez przesłanie wskazanych treści wyłączność pod względem treści, lokalizacji nieograniczone co do praw autorskich prawo użytkowania danych treści w formie materialnym i niematerialnym na pełny okres ochronny. Wskazane przyznanie prawa odbywa się bezpłatnie i obejmuje w szczególności prawo do treści, ich trwałego wykorzystywania, zwłaszcza przetwarzania, kopiowania i publikowania, względnie do użytkowania w ramach serwisu TheBlog.pl.
4. Odpowiedzialność TheBlog.pl
4.1 Właściciel TheBlog.pl nie ponosi odpowiedzialności za przystępność i pełną funkcjonalność strony internetowej TheBlog.pl.
Dostęp na daną stronę może zostać przerwany, opóźniony lub ograniczony bez podania przyczyn. TheBlog.pl nie bierze odpowiedzialności za poprawność treści zamieszczonych w serwisie.
4.1.1 TheBlog.pl zawiera odsyłacze (linki) na strony internetowe trzecich stron i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość danych stron oraz nie posiada nad nimi żadnej kontroli.
4.1.2 Logotypy i nazwy własne i zastrzeżone znaki towarowe użyte w treści podstron theblog.pl są własnością ich prawowitcy właścicieli.

4.2 Odpowiedzialność użytkownika
4.2.1 Odpowiedzialność użytkownika w zakresie używania hasła
4.2.1.1 Odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy i użytkowanie hasła ponosi w pełni użytkownik. TheBlog.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zagubienia/utraty hasła na rzecz osób trzecich.

4.2.2 Odpowiedzialność użytkownika dotycząca zakresu merytorycznego wpisów
4.2.2.1 Każdy użytkownik zapewnia i jest odpowiedzialny za fakt, iż przesłane treści (np. poprzez doładowanie) jak również wpisy odpowiadają w pełnym wymiarze zasadom Prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawu międzynarodowemu.
4.2.2.2 Ponadto każdy użytkownik zapewnia i jest odpowiedzialny za fakt, iż przesłane treści, szczególnie w ramach przyznania prawa stosownie do punktu 3.2 Regulaminu, są wolne od praw osób i podmiotów trzecich jak również nie naruszają prawa osób i podmiotów trzecich do prawa osobistego, własnego wizerunku, prawa do znaków towarowych oraz pozostałych praw chronionych w ramach działalności gospodarczej jak również praw autorskich względnie praw ochronnych dotyczących świadczeń.
4.2.2.3 Użytkownik może w dowolnej chwili zarządać usunięcia jego danych z theblog.pl. W tym celu proszony jest o wysłanie informacji na info@theblog.pl dotyczącej wskazania szczegółów usuwanych danych. TheBlog.pl zobowiązuje się do usunięcia tych danych w określonym przez siebie terminie.

5. Przesyłanie informacji
TheBlog.pl zastrzega sobie prawo do sporadycznego przesyłania informacji do osób korzystających z serwisu.

6. Zmiany na stronie
TheBlog.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji treści strony bez wcześniejszego uprzedzenia, chwilowego lub finalnego zaprzestania publikacji. TheBlog.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnych treści ze strony bez podania przyczyny w dowolnym momencie.